Hội thảo khoa học Viện Kiến trúc Nhiệt đới đã tổ chức

Hội thảo khoa học

  1. Kiến trúc nhiệt đới Việt nam định hướng và giải pháp
  2. Vật liệu xây dựng & kiến trúc Nhiệt đới
  3. Bệnh nhiệt đới của công trình kiến trúc công nghệ vvà giải pháp
  4. Phát triển kiến trúc nhiệt đới trong chiến lược bảo vệ môi trường và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
  5. Kiến trúc xanh tương lai xanh
  6. Văn hóa bền vững trong môi trường xây dựng và tự nhiên
  7. Hiện thực công trình xanh và đô thị xanh trong bối cảnh kinh tế – xã hội Việt Nam
  8. Tọa đàm: Quy hoạch và thiết kế kiến trúc thích ứng với khí hậu
  9. Đổi mới giáo trình giảng dạy hướng đến công trình xanh và biến đổi khí hậu
  10. Thiết kế công trình với vật liệu kính đạt hiệu quả năng lượng và thẩm mỹ