Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong công tác xây dựng và quản lý đô thị Viện UDM, Viện Kiến trúc Nhiệt đới và các đối tác khác

Ngày 15/12/2023, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quản lý phát triển đô thị (thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị) với 3 đơn vị gồm Viện Chiến lược chuyển đổi số (thuộc Hội truyền thông số Việt Nam),Viện Kiến trúc Nhiệt đới (thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh (thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Đây là một nội dung trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ quản và các đơn vị trực tiếp thực hiện ký kết.  

Sau khi trao đổi nội dung hợp tác, các bên thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về chuyển đổi số trong phát triển đô thị. Theo đó, Viện Quản lý phát triển đô thị với các bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng của mỗi bên để thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu – triển khai, đào tạo, tư vấn, ứng dụng tri thức tiên tiến về lĩnh vực chuyển đổi số trong phát triển đô thị; quy hoạch, kiến trúc xanh và phát triển đô thị; thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, và triển khai dịch vụ tư vấn, ứng dụng tri thức tiên tiến trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và quản lý phát triển đô thị.

Các bên sẽ hợp tác trong việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các dự án nghiên cứu, tư vấn trong các lĩnh vực quan tâm chung. Cụ thể:  hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác trong lĩnh vực tư vấn về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, quy hoạch, kiến trúc xanh, tăng trưởng xanh, thẩm định và cấp tín chỉ carbon ở Việt Nam, giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị, quản lý tài nguyên và các giải pháp khác; hợp tác trong phát triển mạng lưới các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước về phát triển đô thị thông minh; chuyển đổi số và cấp chứng chỉ đạt các tiêu chí về đô thị thông minh, quy hoạch, kiến trúc xanh, tăng trưởng xanh, phát triển thị trường tín chỉ carbon.

 Việc hợp tác triển khai công việc giữa các bên dựa trên các nguyên tắc: tuân thủ luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định, quy chế liên quan của các cơ quan quản lý chủ quản; đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của các bên theo trách nhiệm và công việc được phân công theo đặc thù, ưu thế của mỗi bên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện quản lý phát triển đô thị và 3 đơn vị hợp tác.

Lễ ký kết diễn ra tốt đẹp, các bên cùng cam kết triển khai ngay các thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả những nội dung chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, góp phần phát triển ngành Xây dựng Việt Nam.