Giới thiệu

  • Tên tiếng Việt: Viện Kiến trúc Nhiệt đới
  • Tên tiếng Anh: Institute of  Tropical  Architecture – Tên viết tắt (ITA – HAU)
  • Cơ quan Quyết định thành lập: Bộ Xây dựng
  • Đơn vị quản lý trực tiếp: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Viện Kiến trúc Nhiệt đới được thành lập theo tinh thần Nghị định số 35/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký ngày 28 tháng 1 năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ.

  1. Quyết định số 358/QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  2. Quyết định số 909 – 1998/QĐ –BXD ngày 30.9.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-212 của Bộ khoa học và công nghệ cấp lần 2 ngày 16/3/2009.
  4. Quyết định số 2005/QĐ-BXD ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  5. Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 9/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Viện Kiến trúc Nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  6. Quyết định số 1149/QĐ-ĐHKT-TH ngày 17/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới.

Viện Kiến trúc Nhiệt đới năm 1998

Cán bộ, viên chức Viện Kiến trúc Nhiệt đới hiện nay