Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng:
Viện Kiến trúc Nhiệt đới là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm để phục vụ đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới; tham gia đào tạo đại học và trên đại học; thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Kiến trúc nhiệt đới.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận khoa học cơ bản cho nền kiến trúc nhiệt đới Việt Nam;
 • Nghiên cứu, xây dựng, thiết kế các giải pháp kiến trúc, quy hoạch, xây dựng cho từng miền, từng vùng khí hậu nhiệt đới Việt Nam;
 • Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật, kinh tế để tư vấn về kiến trúc nhiệt đới trong các công trình xây dựng phù hợp với Việt Nam và các vùng khí hậu nhiệt đới khác;
 • Thực nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong các công trình kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật và môi trường;
 • Thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng để phục vụ công tác đào tạo của trường và thực tiễn sản xuất;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
 • Thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán các công trình dân dựng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị;
 • Tư vấn, đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị;
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn đối với các công trình xây dựng;
 • Tư vấn giám sát, thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
 • Đo đạc, khảo sát và đào tạo về lĩnh vực vi khí hậu và môi trường;
 • Đo lường, quan trắc, kiểm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp và các khu chức năng khác;
 • Hợp tác trong nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực trên.
  Cơ cấu tổ chức
  Cơ cấu tổ chức Viện Kiến trúc Nhiệt đới