Hội đồng Khoa học & Chuyên gia

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI

TT Họ, tên Học hàm,Học vị Chức vụ Chức danh Chuyên ngành
1 Lê Quân PGS. TS. KTS Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ Kiến trúc
2 Nguyễn Văn Phú ThS. KS  Viện trưởng Phó Chủ tịch th­ường trực Xây dựng
3 Ngô Thị Kim Dung TS. KTS Phó Hiệu trưởng Ủy viên Kiến trúc
4 Vũ An Khánh PGS. TS. KTS  Phòng Khoa học CN Uỷ viên Kiến trúc
5 Lê Chiến Thắng TS. KTS Viện trưởng Viện ĐT & HTQT Uỷ viên Kiến trúc
6 Phạm Thanh Huy TS. KTS Phó Viện trưởng Ủy viên Quy hoạch
7 Đào Thi Hà CNKT Chánh Văn phòng Uỷ viên Kinh tế
8 Nguyễn Văn Hĩu ThS. KS GĐ TT Môi trường Uỷ viên Môi trường
9 Dương Thành Trung ThS. KTS GĐ TT Kiến trúc Uỷ viên Kiến trúc
10 Trần Văn Nam ThS. KTS Phó Giám đốc Trung tâm TV Uỷ viên Kiến trúc
11 Lục Thu Huyền ThS. KS Thư ký khoa học Th­ư ký HĐ Xây dựng

 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI

TT Họ và tên Học hàm,Học vị Chức danh Chuyên ngành
1 Nguyễn Tố Lăng GS. TS. KTS Chuyên gia Quy hoạch
2 Lê Anh Dũng PGS. TS Chuyên gia Xây dựng
3 Nguyễn Tuấn Anh PGS. TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
4 Phạm Trọng Thuật PGS. TS Chuyên gia Kiến trúc
5 Vương Hải Long TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
6 Lương Tú Quyên PGS. TS. KTS Chuyên gia Quy hoạch
7 Trần Thanh Sơn PGS. TS Chuyên gia Đô Thị
8 Vũ Hoàng Hiệp PGS. TS Chuyên gia Xây dựng
9 Nguyễn Thị Lan Phương TS. KTS Chuyên gia Quy hoạch
10 Phan Minh Tuấn TS Chuyên gia Kinh tế
11 Bùi Đức Dũng TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
12 Nguyễn Trọng Phượng PGS. TS Chuyên gia Kiến trúc
13 Nguyễn Văn Muôn TS Chuyên gia Kiến trúc
14 Trương Mạnh Toàn KS Chuyên gia Kiến trúc
15 Nguyễn Ngọc Thụ CNKT Chuyên gia Kinh tế