Các lớp tập huấn ngắn hạn Kiến trúc xanh

TT Tên Năm Ghi chú
1 Thiết kế tiết kiệm năng lượng và công cụ hỗ trợ 2012
2 Giải pháp thiết kế công trình xanh phù hợp khí hậu nhiệt đới 2013
3 Quy hoạch và thiết kế kiến trúc thích ứng với khí hậu 3/2014
4 Những kỹ năng phối hợp trong thiết kế công trình bền vững 5/2014
5 Mô phỏng năng lượng công trình 9/2014
6 Mô phỏng nâng cao thiết kế kiến trúc 9/2015