Hội đồng Khoa học & Chuyên gia

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN VÀ CÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI

TT Họ và tên Học hàm, Học vị Chức danh Chuyên ngành
1 Lê Quân PGS. TS. KTS Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc
2 Nguyễn Ngọc Thụ CNKT P.Chủ tịch thường trực Kinh tế
3 Phạm Thanh Huy TS. KTS Ủy viên thường trực Quy hoạch
4 Vũ An Khánh TS. KTS Ủy viên Kiến trúc
5 Lê Chiến Thắng TS. KTS Ủy viên Kiến trúc
6 Đào Thi Hà CNKT Ủy viên Kinh tế
7 Nguyễn Văn Hĩu ThS. KS Ủy viên Môi trường
8 Nguyễn Văn Phú KS Ủy viên Xây dựng
9 Dương Thành Trung ThS. KTS Ủy viên Kiến trúc
10 Lê Anh Tuấn ThS. KTS Ủy viên Quy hoạch
11 Lục Thu Huyền ThS. KS Thư ký Xây dựng

 

 

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI MỞ RỘNG

 

TT Họ và tên Học hàm, Học vị Chức danh Chuyên ngành
1 Nguyễn Tố Lăng PGS. TS. KTS Chuyên gia Quy hoạch
2 Nguyễn Vũ Phương PGS, TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
3 Nguyễn Tuấn Anh PGS. TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
4 Nguyễn Xuân Hinh TS. KTS Chuyên gia Quy hoạch
5 Trần Thanh Sơn TS Chuyên gia Đô Thị
6 Vũ Hoàng Hiệp TS Chuyên gia Xây dựng
7 Bùi Đức Dũng TS. KTS Chuyên gia Kiến trúc
8 Nguyễn Trọng Phượng PGS. TS Chuyên gia Kiến trúc
9 Nguyễn Văn Muôn TS Chuyên gia Kiến trúc
10 Trương Mạnh Toàn TS Chuyên gia Kiến trúc